Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Số phức vận dụng cao - Tài liệu tổng hợp Từ Văn Khanh

thumbnail

  • Tên tài liệu: Số phức vận dụng cao
  • Tác giả: Tử Văn Khanh
    Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
  • Mô tả: Bài tập số phức mức độ vận dụng cao
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1svWfTJiEigqHXvtDcay1wL9ulq_tCwt8/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1svWfTJiEigqHXvtDcay1wL9ulq_tCwt8/preview[/linkxem]

0 nhận xét