30 đề thi thử môn Toán có lời giải chi tiết

  • Tên tài liệu: 30 đề thi thử môn Toán có lời giải chi tiết
  • Tác giả: Sưu tầm
    Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
  • Mô tả: Tài liệu gồm 30 đề thi thử THPT quốc gia môn toán có lời giải chi tiết ở cuối mỗi đề.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1JYsEO-mb048aanvbwI6dKnUb0b2-AN_y/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1JYsEO-mb048aanvbwI6dKnUb0b2-AN_y/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: