• Tên tài liệu: Công phá kĩ thuật Casio giải nhanh trắc nghiệm Toán
  • Tác giả: Sưu tầm
    Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
  • Mô tả: Cách phương pháp giải nhanh toán bằng máy tính bỏ túi Casio.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1ry01ciulqA4qvp14C73SU6laojlwnd0U/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1ry01ciulqA4qvp14C73SU6laojlwnd0U/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: