Kiến thức chuyên đề đồ thị của các hàm dao động điều hòa

 • Tên tài liệu: Kiến thức chuyên đề đồ thị của các hàm dao động điều hòa
 • Tác giả: Sưu tầm
  Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
 • Mô tả: Cũng cấp các kiến thức cơ bản về các chương:
  +) Đồ thị của dao động điều hòa
  +) Đồ thị và so sánh pha của các dao động điều hòa
  +) Đồ thị của vận tốc, li độ,...
  +) Đồ thị năng lượng trong dao động điều hòa
  +) Phương pháp xác định phương trình từ đồ thị
  +) Các ví dụ
  +) Trắc nghiệm
  +) Sóng
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1zwO_MoRFkRusWExZDjfjUijEvBcdA0HH/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1zwO_MoRFkRusWExZDjfjUijEvBcdA0HH/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: