Nhận biết các chất hóa học vô cơ

 • Tên tài liệu: Nhận biết các chất hóa học vô cơ
 • Tác giả: Sưu tầm
  Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
 • Mô tả: Giúp học sinh nhận biết nhanh các chất vô cơ qua các đặc trưng của chúng. A. TRẠNG THÁI, MÀU SẮC CÁC ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT
  B. NHẬN BIẾT CHẤT KHÍ
  C. NHẬN BIẾT ION DƯƠNG (CATION)
  D. NHẬN BIẾT ION ÂM (ANION)
[linktai]https://drive.google.com/file/d/19PRis8IN8ZccstEhNJ-39fGNX19DXHoa/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/19PRis8IN8ZccstEhNJ-39fGNX19DXHoa/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: