• Tên tài liệu: TÓM TẮT CÔNG THỨC VÀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12-LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
  • Tác giả: Trương Đình Hùng
    Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
  • Mô tả: TÓM TẮT CÔNG THỨC VÀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12-LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG tóm tắt toàn bộ nội dung Vật Lý 12 để các bạn học sinh thuận tiện tra cứu và ghi nhớ trong quá trình ôn luyện và giải bài tập.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1MVDhXN9Y51DYFjgS2LO4CHqythVipdOS/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1MVDhXN9Y51DYFjgS2LO4CHqythVipdOS/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: