Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Số phức cơ bản và vận dụng cao - Đoàn Trí Dũng

thumbnail
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1AS1rU21JiI97Cf41Htr7oD_nY4prKFsi/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1AS1rU21JiI97Cf41Htr7oD_nY4prKFsi/preview[/linkxem]

0 nhận xét