Bảng tổng hợp thông tin về các loại quang phổ như: định nghĩa, nguồn phát, đặc điểm, ứng dụng:Quang phổ liên tục Quang phổ vạch phát xạ Quang phổ vạch hấp thụ
Định nghĩa Gồm một dải màu có màu thay đổi một cách liên tục từ đỏ đến tím. Gồm các vạch màu riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Gồm các vạch hay đám vạch tối trên nền quang phổ liên tục.
Nguồn phát Do các chất rắn, lỏng hay khí có áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra. Do các chất khí bay hơi ở áp suất khi bị kích thích bằng nhiệt hay điện phát ra. - Các chất rắn, lỏng và chất khí đều cho được quang phổ hấp thụ.
- Nhiệt độ của chúng phải thấp hơn nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục.
Đặc điểm - Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng. - Chỉ phụ thuộc nhiệt độ của nguồn sáng. - Các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về: số lượng vạch, vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối giữa các vạch. - Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó. - Quang phổ hấp thụ của chất khí chỉ chứa các vạch hấp thụ. - Còn quang phôt của chất lỏng và rắn lại chứa các "đám", mỗi "đám" gồm nhiều vạch hấp thụ nối tiếp nahu một cách liên tục.
Ứng dụng Dùng để xác định nhiệt độ của các vật. Biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng. Nhận biết được sự có mặt của nguyên tố trong các hỗn hợp hay hợp chất.
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: