Các cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh

 • Tên tài liệu: Các cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh
 • Tác giả: Sưu tầm
 • Mô tả: Tài liệu bao gồm 75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh phổ thông phù hợp để ôn tập hay cho người mất gốc tiếng anh.
  S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something
  (quá....để cho ai làm gì...), e.g.1 This structure is too easy for you
  to remember. E.g.2: He ran too fast for me to follow.
  • S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...),
  e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it. E.g2: He speaks
  so soft that we can’t hear anything.
  • It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi
  mà...), e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it. E.g.2:
  It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
  • S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do
  something. (Đủ... cho ai đó làm gì...), e.g.1: She is old enough
  to get married. E.g.2: They are intelligent enough for me to teach
  them English.
  • Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai
  làm gì...), e.g.1: I had my hair cut yesterday. E.g.2: I’d like to
  have my shoes repaired.
  • It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for
  someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì...),
  e.g.1: It is time you had a shower. E.g.2: It’s time for me to ask
  all of you for this question.
  • It + takes/took+ someone + amount of time + to do
  something (làm gì... mất bao nhiêu thời gian...), e.g.1: It takes
  me 5 minutes to get to school. E.g.2: It took him 10 minutes to
  do this exercise yesterday.
  • To prevent/stop + someone/something + From + V-ing
  (ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..), e.g.1:
  • S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...),
  e.g.1: I find it very difficult to learn about English. E.g.2: They
  found it easy to overcome that problem.
  ......
  Have difficulty + V-ing: gặp khó khăn làm gì...
  • Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed và V-ing: dùng -ed để miêu
  tả về người, -ing cho vật. và khi muốn nói về bản chất của cả
  người và vật ta dùng –ing, e.g.1: That film is boring. E.g.2: He is
  bored. E.g.3: He is an interesting man. E.g.4: That book is an
  interesting one. (khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta
  nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là
  có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó)
 • Keywords: mất gốc tiếng anh | tổng hợp lí thuyết tiếng anh | cấu trúc và cụm từ tiếng anh
[linktai]https://drive.google.com/file/d/183_DmLAjYaREo_OA9q3noDZlABkmSvSA/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/183_DmLAjYaREo_OA9q3noDZlABkmSvSA/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: