• Tên tài liệu: Phương Pháp Đánh Giá Giải Hệ Phương Trình
  • Tác giả: Hồ Xuân Hùng
  • Mô tả: Phương pháp giải toán hệ phương trình hay do tác giả Hồ Xuân Hùng viết bằng cách sử dụng đánh giá.[linktai]https://drive.google.com/file/d/0Bz68SAXoVWIPVXQwSnBjX1hVam8/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/0Bz68SAXoVWIPVXQwSnBjX1hVam8/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: