Tài liệu tổng hợp 23 dạng bài tập lý thuyết và câu hỏi hóa học hay xuất hiện trong đề thi đại học.

23 dạng bài tập hay xuất hiện trong đề thi đại học bao gồm cả tổng hợp lý thuyết hóa học và bài tập các dạng:
23 dạng bài tập hóa học hay xuất hiện trong đề thi đại học


  • Những chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3
  • Những chất tác dụng được với Cu(OH)2
  • Những chất phản ứng được với dung dịch Br2
  • Những chất phản ứng được với H2
  • Những chất phản ứng được với dung dịch Na(OH)
  • Những chất phản ứng được với dung dịch HCl
  • Những chất phản ứng được với dung dịch Na(OH) và HCl
  • Những chất phản ứng được với quỳ tím
  • So sánh tính Bazo

  • ......

[linktai]https://drive.google.com/file/d/1mvLENrAkaA8Pp8bdZ2U4ARFigOdppEx7/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1mvLENrAkaA8Pp8bdZ2U4ARFigOdppEx7/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: