Search Result For "bookgol"
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn bookgol. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng

[linktai]https://drive.google.com/file/d/0BzVWgrz0HwJTTVdCQ3hoNUdqMms/view[/linktai] [linkxem]https://drive.google.com/file/d/0BzVWgrz0HwJTTVdCQ3hoNUdqMms/preview[/linkxem]
Phương pháp quy đổi trong Hóa Học

  • Tên tài liệu: Toàn tập về quy đổi trong Hóa Học
  • Tác giả: Bookgol
  • Mô tả: Tài liệu về giải các bài toán hóa học bằng phương pháp quy đổi, giúp đưa những bài toán hóa học phức tạp trở nên đơn giản, tăng tốc độ giải toán.
  • Keywords: hóa học | quy đổi | bookgol | giải nhanh hóa học
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1BdwVf84MfaRRG2C0Ig4arhz8dId1ZVkB/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1BdwVf84MfaRRG2C0Ig4arhz8dId1ZVkB/preview[/linkxem]